no-img
طراح شید من

طرح مجموعه شهری تهران | دانلود فایل های معماری و شهرسازی | طراح شید


طراح شید من
آخرین آموزش ها
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح مجموعه شهری تهران
pdf
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵
500 کیلوبایت
55 صفحه
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

طرح مجموعه شهری تهران


ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﺮادﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ.

. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮارداد در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺴ ﺘﺮش ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﻬﺮان و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮل آن در ۱۱ فصل و در نهایت  ۳ ﺟﻠﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﺮادﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺗﻬﺮان، ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻬﺮان و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو در زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻃﯽ دوره اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دردرون ﻣﺮﮐﺰ، ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺪاﯾﺖ ﻃ ﺮح در ﻧﻬﺎد، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر در ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻣﮑﻤﻞ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺸﺮده و ﻣﻮازی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣ ﻠﻪ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

راﻫﺒﺮدﻫﺎی زﯾﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﺮادﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ : ﯾﮑﻢ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻘﺶ ﻣﻠﯽ، ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺮو ﻧﯽ ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮ دارد درآﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻘﺶ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺗﻬﺮان و ﮔﺰارش ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . راﻫﺒﺮد دوم ﺑﻬﺮهه ﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻨﺘﺎج از اﺳﻨﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﻼ ن و ﻓﺮادﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺰارﺷﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮعه ﺷﻬﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻠ ﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻬﺮان در ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﻬﺮ ) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ (ﺟ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﻤﻊ آوری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه .تصاویر پیش نمایش


طرح مجموعه شهری تهران-1
طرح مجموعه شهری تهران-1
طرح مجموعه شهری تهران-1
طرح مجموعه شهری تهران-1
ads

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 64 نوشته در طراح شید من دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *